Regulamin

Regulamin korzystania z usług reklamowych serwisu e-korepetycje.net

W niniejszym Regulaminie określono:

 • zasady korzystania z usług reklamowych serwisu e-korepetycje.net
 • wzajemne prawa i obowiązki Stron, związane z oferowaniem i z korzystaniem z usług reklamowych serwisu e-korepetycje.net

Przed skorzystaniem z usług reklamowych serwisu e-korepetycje.net, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z jego postanowieniami. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę jest równoznacza z tym, iż wyraża on zgodę na współpracę ze Zleceniobiorcą zgodnie z jego postanowieniami.

DEFINICJE

 1. Zleceniobiorca – Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze NIP: 739-315-00-70, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn, prowadzący serwis e-korepetycje.net.
 2. Zleceniodawca – podmiot prawa (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, lecz nie posiadająca osobowości prawnej) zlecająca emisję reklamy w serwisie www.e-korepetycje.net. Zleceniodawca może być reklamodawcą lub działać w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy.
 3. e-korepetycje.net – strona internetowa, na której mogą być wyświetlane reklamy.
 4. Reklama/Kampania Reklamowa – wyrażony w formie tekstowej i graficznej materiał, mający na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług.
 5. Zlecenie Emisji Reklamy – umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą na podstawie wypełnionego i opłaconego przez Zleceniodawcę Zlecenia Emisji Reklamy, zapisanego w Panelu Reklamowym e-korepetycje.net.
 6. Panel Reklamowy – system stworzony przez Zleceniobiorcę dostępny pod adresem internetowym www.kampanie.e-korepetycje.net, umożliwiający Zlecenie Emisji Reklamy i płatność.
 7. Emisja Reklamy – nadawanie Reklamy zgodnie z postanowieniami opłaconego Zlecenia Emisji Reklamy.
 8. Cennik – cennik Emisji Reklamy obowiązujący w serwisie e-korepetycje.net, dostępny na stronie internetowej pod adresem: kampanie.e-korepetycje.net
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z usług reklamowych serwisu e-korepetycje.net.
 10. Anulowanie Zlecenia Emisji Reklamy – rezygnacja przez Zleceniodawcę z Emisji Reklamy w całości lub części w serwisie e-korepetycje.net.
 11. Wstrzymanie Zlecenia Emisji Reklamy – zatrzymanie przez Zleceniobiorcę Emisji Reklamy w serwisie e-korepetycje.net.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 1. Sprzedaż Emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę odbywa się według kryterium ilości odsłon Reklamy.
 2. Na wycenę Emisji Reklamy wpływają również ustawienia dodatkowe: geotargetowanie (miasta, województwa) oraz targetowanie ze względu na wybrany przedmiot.

ZLECENIE EMISJI REKLAMY

 1. Zlecenia Emisji Reklamy dokonuje się za pośrednictwem Panelu Reklamowego.
 2. Dostęp do Panelu Reklamowego może nastąpić poprzez:
  • założenie nowego konta,
  • zalogowanie się z użyciem danych konta, tj. loginu i hasła, Użytkownika Panelu Reklamowego e-korepetycje.net. Zmiana hasła Użytkownika serwisu e-korepetycje.net nie powoduje zmiany hasła Użytkownika Panelu Reklamowego i na odwrót. W następstwie powyższego powstają dwa oddzielne konta.
 3. Zlecenie Emisji Reklamy uważa się za skutecznie złożone z chwilą zapisania Kampanii Reklamowej w Panelu Reklamowym Zleceniodawcy i jej opłacenia.
 4. Do zawarcia umowy, przedmiotem której jest realizacja przez Zleceniobiorcę Zlecenia Emisji Reklamy, dochodzi z chwilą akceptacji przez Zleceniobiorcę skutecznie złożonego Zlecenia Emisji Reklamy. Zleceniobiorca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej o akceptacji/odmowie akceptacji Zlecenia Emisji.
 5. Zapisując w Panelu Reklamowym Zlecenie Emisji Reklamy, Zleceniodawca oświadcza, że:
  • jest uprawniony do złożenia Zlecenia Emisji Reklamy;
  • jest uprawniony do posługiwania się materiałami użytymi w zleconych do Emisji Reklamy materiałach reklamowych;
  • zlecana Emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza Regulaminu oraz innych praw osób trzecich;
  • w przypadku gdy Zleceniodawca działa w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy, ponosi on odpowiedzialność solidarną wraz z reklamodawcą za szkodę powstałą w przypadku, gdy zlecana Emisja Reklamy nie jest zgodna z przepisami prawa, narusza Regulamin lub prawa osób trzecich;
  • reklama spełniać będzie wymagania techniczne Zleceniobiorcy;
  • ostateczna wersja Reklamy będzie dostarczona Zleceniobiorcy w terminie wynikającym ze Zlecenia Emisji Reklamy;
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Reklamy zlecanej do Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Reklama nie będzie naruszać przepisów prawa ani dobrych obyczajów, a w szczególności nie będzie:
  • zawierać treści zniesławiających osoby trzecie;
  • zawierać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, szerzących nienawiść;
  • promować działalności niezgodnej z prawem, w szczególności nie będzie promować przemocy, treści o charakterze pornograficznym, dyskryminacyjnym na jakiejkolwiek płaszczyźnie;
  • promować wyrobów alkoholowych oraz wyrobów nikotynowych;
  • naruszać praw autorskich, praw do baz danych oraz praw do znaków towarowych, przysługujacych osobom trzecim;
  • wprowadzać w błąd na jakiejkolwiek płaszczyźnie;
  • naruszać obowiązków prawnych względem osób trzecich, takich jak obowiązki umowne lub obowiązek dochowania poufności;
  • zawierać promocji i lokowania usług konkurencyjnych w stosunku do profilu działalności Zleceniobiorcy, a w szczególności nie będzie promować serwisów ogłoszeniowych o profilu edukacyjnym i tłumaczeniowym, serwisów skierowanych do korepetytorów i nauczycieli, serwisów ogłoszeniowych z ofertami korepetycji skierowanych do uczniów, serwisów dla tłumaczy.
 7. Zleceniobiorca jest uprawniony do odmowy akceptacji Reklamy w przypadku Reklamy:
  • naruszającej postanowienia Regulaminu, a w szczególności nie spełniającej kryteriów i wymagań wskazanych w pkt 2.5. i 2.6., 5.4 i 5.5 Regulaminu;
  • której treść lub forma jest sprzeczna z linią programową witryny e-korepetycje.net lub stanowi zagrożenie dla ważnych interesów Zleceniobiorcy;
 8. Jeżeli Zleceniobiorca odmówi akceptacji Reklamy z przyczyn, o których mowa w pkt. 2.7., odpowiednie zastosowanie znajdą tutaj postanowienia pkt. 3.2. - 3.4. Regulaminu.
 9. W ramach realizacji Zlecenia Emisji Reklamy Zleceniobiorca jest uprawniony do oznaczania Reklam w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność, jako reklamy (np. słowami: “reklama”, “ogłoszenie płatne” lub ich synonimami).
 10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 2.7. a-b Regulaminu, w szczególności w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Zleceniobiorcy w związku z Emisją Reklamy, Zleceniodawca zobowiązuje się zwolnić Zleceniobiorcę od wszelkiej odpowiedzialności, przejąć na siebie koszty obrony praw Zleceniobiorcy, związane ze zgłoszonym żądaniem lub stwierdzonym naruszeniem praw osób trzecich, lub przystąpić obok Zleceniobiorcy/ wstąpić w miejsce Zleceniobiorcy do toczącego się postępowania. Nadto Zleceniodawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich, skierowanych do Zleceniobiorcy w związku z Emisją Reklamy i stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu, ostateczną decyzją administracyjną lub pisemną ugodą.
 11. Minimalny okres trwania Emisji Kampanii Reklamowej to 7 dni, maksymalny okres trwania Emisji Kampanii Reklamowej to 180 dni. Zleceniobiorca nie przyjmuje do realizacji kampanii Reklamowych mających się rozpocząć po upływie 180 dni od dnia zapisania Zlecenia Emisji Reklamy w Panelu Reklamowym.

ANULOWANIE I WSTRZYMANIE ZLECENIA EMISJI REKLAMY

 1. Zleceniodawca jest uprawniony do anulowania Zlecenia Emisji Reklamy w całości lub w części, poprzez poinformowanie o powyższym Zleceniobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pismem wysłanym do niego listem poleconym.
 2. Anulowanie Zlecenia Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę:
  • nie później niż na 1 dzień roboczy przed datą pierwszej Emisji Reklamy spowoduje, że uregulowana przez Zleceniodawcę opłata za Emisję Reklamy zostanie niezwłocznie zwrócona Zleceniodawcy za pośrednictwem systemu system PayU;
  • w dniu rozpoczęcia Emisji Kampanii Reklamowej lub w jej trakcie nie obliguje Zleceniobiorcy do zwrotu opłaty za Emisję Reklamy, ani w całości, ani w części;
 3. Zleceniobiorca jest uprawniony do wstrzymania Emisji Reklamy Zleceniodawcy w całości lub w części w przypadku Reklamy:
  • naruszającej postanowienia Regulaminu, a w szczególności nie spełniającej kryteriów i wymagań wskazanych w pkt 2.5. i 2.6., 5.4 i 5.5 Regulaminu;
  • w stosunku do której Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy zwróci się pisemnie z takim żądaniem na podstawie opinii działającej w jego ramach Komisji Etyki Reklamy;
 4. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o przyczynach wstrzymania Emisji Reklamy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wstrzymanie Emisji Reklamy nie obliguje Zleceniobiorcy do zwrotu opłaty za Emisję Reklamy, ani w całości, ani w części.
 5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3.2. ppkt b) oraz w pkt 3.3. następuje przeniesienie niewykorzystanych odsłon Kampanii Reklamowej na kolejny, wskazany przez Zleceniodawcę okres, proporcjonalny do okresu, w jakim nie doszło do Emisji Kampanii Reklamowej zgodnie ze Zleceniem Emisji Reklamy.

PŁATNOŚCI

 1. Wysokość opłaty za Emisję Reklamy dokonywana jest każdorazowo w ramach Formularza Zlecenia, w oparciu o aktualny Cennik.
 2. Płatności za Kampanię Reklamową Zleceniobiorcy są obsługiwane przez PayU – płatności online.
 3. Ceny podane w Panelu Reklamowym są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
 4. Zleceniobiorca wystawia faktury VAT podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za usługę. W celu otrzymania faktury należy uzupełnić dane w Panelu Reklamowym, w zakładce Dane konta > Dane firmy.
 5. Zleceniobiorca będzie zamieszczał faktury VAT w wersji elektronicznej (PDF) na koncie Zleceniodawcy w Panelu Reklamowym.

EMISJA REKLAM I WARUNKI TECHNICZNE

 1. W trakcie realizacji Zlecenia Emisji Reklamy i przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu Zleceniodawcy w Panelu Reklamowym udostępniona zostanie Zleceniodawcy informacja ze statystykami odsłon, CTR, datami, usługami dodatkowymi dotyczącymi Emisji Reklam.
 2. Statystyki dotyczące realizacji Emisji Reklamy pochodzą z adserwera Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na rozliczenie z uwzględnieniem statystyk adserwera Zleceniodawcy.
 3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy Emisja Reklamy nie zostanie zrealizowana w całości lub w części lub zostanie zrealizowana niezgodnie z Zleceniem Emisji Kampanii, Zleceniobiorca będzie uprawniony do odpowiedniego wydłużenia czasu i/lub terminu Emisji Reklamy, lub Zleceniodawca będzie uprawniony do wykorzystania pozostałej niewykorzystanej części Zlecenia Emisji Reklamy w ramach innego lub kolejnego Zlecenia Emisji Reklamy (na wyraźną prośbę Zleceniodawcy).
 4. Jeżeli z przyczyn nie leżących po stronie Zleceniobiorcy Emisja Reklamy nie zostanie zrealizowana w całości lub w części lub zostanie zrealizowana niezgodnie z Zleceniem Emisji Kampanii, Zleceniobiorca będzie uprawniony do odpowiedniego wydłużenia czasu i/lub terminu Emisji Reklamy, lub Zleceniodawca będzie uprawniony do wykorzystania pozostałej niewykorzystanej części Zlecenia Emisji Reklamy w ramach innego lub kolejnego Zlecenia Emisji Reklamy (na wyraźną prośbę Zleceniodawcy).
 5. Szczegółowa specyfikacja techniczna Reklam wyświetlanych w serwisie e-korepetycje.net jest dostępna w Panelu Reklamowym i Cenniku. Zapisanie w Panelu Reklamowym przez Zleceniodawcę Reklamy zgodnej ze specyfikacją jest warunkiem niezbędnym dla realizacji Zlecenia Emisji Reklamy przez Zleceniobiorcę.
 6. Reklamy przygotowane do emisji i wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, wskazaną w pkt. 5.5. Regulaminu muszą być poprawnie dodane do Panelu Reklamowego i prawidłowo powiązane z daną Kampanią Reklamową. Dodanie kreacji do Kampanii Reklamowej jest warunkiem koniecznym do opłacenia i przeprowadzenia Kampanii Reklamowej.
 7. W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę niepoprawnie wykonanych materiałów, w następstwie czego niemożliwym będzie rozpoczęcie Emisji Reklamy w terminie określonym w Zleceniu Emisji Reklamy:
  • termin rozpoczęcia Emisji Reklamy może zostać zmieniony za zgodą Zleceniobiorcy;
  • znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt 3.2 Regulaminu, jeśli przesunięcie terminu rozpoczęcia Emisji Reklamy nie będzie możliwe, na skutek czego całość lub część Zlecenia Emisji Reklamy nie zostanie zrealizowana;
 8. Po zaakceptowaniu i opłaceniu Zlecenia Emisji Reklamy nie są możliwe: wprowadzanie zmian w Reklamie oraz zmiana ustawień Kampanii Reklamowej.
 9. Zleceniobiorca jest uprawniony do emisji wyłącznie jednej kreacji Zleceniodawcy w ramach jednej Kampanii Reklamowej. Nie jest możliwa rotacyjna emisja kilku kreacji reklamowych.
 10. Aby wyemitować w jednym czasie Kampanię Reklamową o liczbie odsłon przekraczającej 100 000, koniecznym jest uprzednie poczynienie ustaleń w powyższym zakresie ze Zleceniobiorcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 11. Zleceniodawca jest uprawniony do dodatkowego targetowania swojej Kampanii Reklamowej, uwzględniając takie kryteria jak województwo, miasto, przedmiot.
 12. W przypadku gdy Kampania Reklamowa o wybranych opcjach targetowania nie jest możliwa do wyemitowania, Zleceniobiorca poinformuje o tym Zleceniodawcę w komunikacie wyświetlanym w Panelu Reklamowym.
 13. Reklamy w serwisie e-korepetycje.net są emitowane wyłącznie w godzinach od 8:00 do 24:00.
 14. Wszystkie Reklamy są emitowane z dziennym cappingiem 3, co oznacza, że maksymalny dzienny limit liczby kontaktów z reklamą, przypadających na unikalnego użytkownika, na podstawie zapisu cookie wynosi 3.

WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Emisji Reklamy powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy. W pozostałym zakresie zostaje wyłączona odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy.
 2. W przypadku opisanym w pkt 6.1, Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nich Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla Zleceniodawcy terminy Emisji Reklamy. W braku możliwości wypracowania zgodnego stanowiska w powyższym zakresie, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt 3.2 Regulaminu.
 3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w funkcjonowaniu serwisu e-korepetycje.net mogą wystąpić czasowe przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych nie dotyczących Zleceniobiorcy, w tym mające na celu poprawienie jakości funkcjonowania serwisu e-korepetycje.net. Zleceniobiorca dołoży należytej staranności, aby powiadamiać Zleceniodawcę o fakcie zaistnienia tego rodzaju okoliczności. Przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań w zakresie usług reklamowych, a Emisja Reklamy odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług, o ile będzie to możliwe po stronie Zleceniobiorcy.
 4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Emisji Reklamy powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy. W pozostałym zakresie zostaje wyłączona odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy.

REKLAMACJE

 1. Zleceniodawca jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji Zlecenia Emisji Reklamy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zleceniobiorcy wskazany w Panelu Reklamowym w terminie 14 dni od daty zaistnienia podstawy do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno określać:
  • nazwę Kampanii Reklamowej będącej przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego;
  • zastrzeżenia Zleceniodawcy w przedmiocie realizacji Zlecenia Emisji Reklamy;
  • oczekiwania Zleceniodawcy w związku z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt b);
 2. Reklamacje rozpatruje Zleceniobiorca w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie Zlecenia Emisji Reklamy, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu i kognicji sądów polskich.
 2. Strony ustalają, że wszelkie spory na tle postanowień Regulaminu nie dające się rozstrzygnąć w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego dla siedziby Zleceniobiorcy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.11.2016 r.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zleceniobiorcy pod adresem kampanie.e-korepetycje.net oraz w siedzibie Zleceniobiorcy.
 5. Regulamin może zostać zmieniony poprzez opublikowanie nowego Regulaminu oraz informacji o terminie, od którego ten nowy Regulamin będzie obowiązywać, jak też powiadomienie Zleceniodawcy o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z przesłaniem Zleceniodawcy adresu strony z obowiązującą wersją Regulaminu.
 6. Zleceniobiorca nie ma obowiązku uzgadniania treści i zakresu zmian Regulaminu ze Zleceniodawcą. Korzystanie przez Zleceniodawcę z usług reklamowych e-korepetycje.net po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację przez Zleceniodawcę nowej treści Regulaminu oraz wprowadzonych zmian.